Сьогоднi 23.01.22
AFR.COM.UAАГЕНТСТВО ФОНДОВОГО РИНКУ
 
ЕмітентиРеєстраториТорговцiЗберігачi Iнвестиційні фонди

Вiдкрите акцiонерне товариство"Звенигородський сироробний комбiнат"

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5
КОДИ
Дата (рiк, мiсяць, число)0000-00-00
Пiдприємство
Вiдкрите акцiонерне товариство"Звенигородський сироробний комбiнат"за ЄДРПОУ00447818
Територiяза КОАТУУ
Форма власностiКОЛЕКТИВНА ВЛАСНIСТЬза КФВ20
Орган державного управлiнняза СПОДУ
Галузь (вид дiяльностi)за ЗКГНГ
Вид економічної діяльностіза КВЕД
Одиниця вимiру: тис.грн.Контрольна сума 
Aдреса: 20200,Черкаська область,Звенигородський р-н,Звенигородка,Карла Маркса

ЗВІТ
ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
за 2006 р.
Форма №4Код за ДКУД1801005
СтаттяКодСтатутний капіталПайовий капіталДодатковий вкладений капіталІнший додатковий капіталРезервний капіталНерозподі-
лений прибуток
Неопла-
чений капітал
Вилучений капіталРазом
1234567891011
Залишок на початок року01043611.00.00.010787.01010.315634.20.00.071042.5
Коригування:          
Зміна облікової політики0200.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Виправлення помилок0300.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Інші зміни0400.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Скоригований залишок на початок року05043611.00.00.010787.01010.315634.20.00.071042.5
Переоцінка активів:          
Дооцінка основних засобів0600.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Уцінка основних засобів070(0.0)(0.0)(0.0)(0.0)(0.0)(0.0)(0.0)(0.0)(0.0)
Дооцінка незавершеного будівництва0800.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Уцінка незавершеного будівництва090(0.0)(0.0)(0.0)(0.0)(0.0)(0.0)(0.0)(0.0)(0.0)
Дооцінка нематеріальних активів1000.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Уцінка нематеріальних активів110(0.0)(0.0)(0.0)(0.0)(0.0)(0.0)(0.0)(0.0)(0.0)
 1200.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період1300.00.00.00.00.0-10380.20.00.0-10380.2
Розподіл прибутку:          
Виплати власникам (дивіденди)1400.00.00.00.00.0(0.0)0.00.0(0.0)
Спрямування прибутку до статутного капіталу1500.00.00.00.00.0(0.0)0.00.0(0.0)
Відрахування до резервного капіталу1600.00.00.00.00.0(0.0)0.00.0(0.0)
 1700.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Внески учасників:          
Внески до капіталу1800.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Погашення заборгованості з капіталу1900.00.00.00.00.00.00.00.00.0
 2000.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Вилучення капіталу:          
Викуп акцій (часток)2100.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Перепродаж викуплених акцій (часток)2200.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Анулювання викуплених акцій (часток)230(0.0)0.00.00.00.00.00.00.0(0.0)
Вилучення частки в капіталі240(0.0)0.00.00.00.00.00.00.0(0.0)
Зменшення номінальної вартості акцій250(0.0)0.00.00.00.00.00.00.0(0.0)
Інші зміни в капіталі:          
Списання невідшкодованих збитків2600.00.00.00.0(0.0)0.00.00.0(0.0)
Безкоштовно отримані активи2700.00.00.00.00.00.00.00.00.0
 2800.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Разом змін в капіталі2900.00.00.00.00.0-10380.20.00.0-10380.2
Залишок на кінець року30043611.00.00.010787.01010.35254.00.00.060662.3
Примітки: -

Керівник________________
(підпис)(прізвище)
Головний бухгалтер________________
(підпис)(прізвище)