Сьогоднi 23.01.22
AFR.COM.UAАГЕНТСТВО ФОНДОВОГО РИНКУ
 
ЕмітентиРеєстраториТорговцiЗберігачi Iнвестиційні фонди

Вiдкрите акцiонерне товариство"Звенигородський сироробний комбiнат"

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4
КОДИ
Дата (рiк, мiсяць, число)31.12.2006
Пiдприємство
Вiдкрите акцiонерне товариство"Звенигородський сироробний комбiнат"за ЄДРПОУ00447818
Територiяза КОАТУУ7121210100
Форма власностiКОЛЕКТИВНА ВЛАСНIСТЬза КФВ20
Орган державного управлiнняНе визначеноза СПОДУ0
Галузь (вид дiяльностi)Виробництво молочних продуктiвза ЗКГНГ18221
Вид економічної діяльностіВиробництво молочних продуктiвза КВЕД15.51.0
Одиниця вимiру: тис.грн.Контрольна сума 
Aдреса: 20200,Черкаська область,Звенигородський р-н,Звенигородка,Карла Маркса

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
за 2006 p.
 
 Форма N3Код за ДКУД1801004
СтаттяКодЗа звітний періодЗа попередній період
Надход-
ження
ВидатокНадход-
ження
Видаток
123456
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування0100.010380.2630.70.0
Коригування на:     
амортизацію необоротних активів0203117.4X2280.0X
збільшення (зменшення) забезпечень03026.50.00.044.5
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць0400.00.00.00.0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності0500.0155.20.0730.8
Витрати на сплату відсотків0600.0X0.0X
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах0700.07391.52135.40.0
Зменшення (збільшення):     
оборотних активів0806244.40.00.05912.6
витрат майбутніх періодів0900.0130.00.096.1
Збільшення (зменшення):     
поточних зобов'язань100527.50.0994.80.0
доходів майбутніх періодів1100.00.00.00.0
Грошові кошти від операційної діяльності1200.0749.60.02878.5
Сплачені:     
відсотки130X0.0X0.0
податки на прибуток140X0.0X475.8
Чистий рух коштів до надзвичайних подій1500.0749.60.03354.3
Рух коштів від надзвичайних подій1600.00.00.028.7
Чистий рух коштів від операційної діяльності1700.0749.60.03383.0
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:     
фінансових інвестицій1800.0X0.0X
необоротних активів19026.9X120.3X
майнових комплексів2000.0X0.0X
Отримані:     
відсотки2100.0X0.0X
дивіденди2200.0X0.0X
Інші надходження2300.0X0.0X
Придбання:     
фінансових інвестицій240X0.0X21529.8
необоротних активів250X12349.8X0.0
майнових комплексів260X0.0X0.0
Інші платежі270X0.0X0.0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій2800.012322.90.021409.5
Рух коштів від надзвичайних подій2900.00.00.00.0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності3000.012322.90.021409.5
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу3100.0X0.0X
Отримані позики3202600.0X0.0X
Інші надходження33088.1X616.4X
Погашення позик340X0.0X0.0
Сплачені дивіденди350X0.0X0.0
Інші платежі360X0.0X0.0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій3702688.10.0616.40.0
Рух коштів від надзвичайних подій3800.00.00.00.0
Чистий рух коштів від фінанс. діяльності3902688.10.0616.40.0
Чистий рух коштів за звітний період4000.010384.40.024176.1
Залишок коштів на початок року41010602.7X34778.8X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів4200.00.00.00.0
Залишок коштів на кінець року430218.3X10602.7X
Примітки: -

Керівник________________Чарнецкi Марчiн
(підпис)(прізвище)
Головний бухгалтер________________Михайлик Людмила Микитiвна
(підпис)(прізвище)