Сьогоднi 23.01.22
AFR.COM.UAАГЕНТСТВО ФОНДОВОГО РИНКУ
 
ЕмітентиРеєстраториТорговцiЗберігачi Iнвестиційні фонди

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДАШУКIВСЬКI БЕНТОНIТИ"

Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000р. № 302
в редакції наказу Міністерства фінансів України
від 28 жовтня 2003р. № 602
КОДИ
Дата (рiк, мiсяць, число)31.12.2006
Пiдприємство
ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДАШУКIВСЬКI БЕНТОНIТИ"за ЄДРПОУ00223941
Територiяза КОАТУУ7122882801
Форма власностiПРИВАТНА ВЛАСНIСТЬза КФВ10
Орган державного управлiнняАКЦiОНЕРНi ТОВАРИСТВА ВiДКРИТОГО ТИПУ,СТВОРЕНi НАза СПОДУ06024
Галузь (вид дiяльностi)ВИРОБНИЦТВО ФОРМУВАЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕНза ЗКГНГ14293
Вид економічної діяльностіВидобування глини та каолiнуза КВЕД14.22.0
Середньооблікова чисельність працюючихКонтрольна сума 
Одиниця вимiру: тис.грн.  

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за 2006 р.
Форма №5Код за ДКУД1801008
І. Нематеріальні активи
Групинематеріальних активівКод ряд-
ка
Залишок на початок рокуНадійшло за рікПереоцінка (дооцінка +, уцінка -)Вибуло за рікНара-
ховано аморти-
зації за рік
Втрати від зменшеннякорисності за рікІнші зміни за рікЗалишок на кінець року
первісна (пере-
оцінена) вартість
зноспервісної (переоці-
неної) вартості
зносупервісна (переоці-
нена) вартість
зноспервісної (перео-
ціненої) вартості
зносупервісна (перео-
цінена) вартість
знос
123456789101112131415
Права користування природними ресурсами0100.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Права користування майном0200.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Права на знаки для товарів і послуг0300.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Права на об'єкти промислової власності0400.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Авторські та суміжні з ними права0500.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Гудвіл0600.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Інші нематеріальні активи070203.067.00.00.00.00.00.065.00.00.00.0203.0132.0
Разом080203.067.00.00.00.00.00.065.00.00.00.0203.0132.0

Із рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності(081)0.0
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів(082).............0
вартість створених підприємством нематеріальних активів(083)0
Із рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань(084)0
Із рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності(085)0.0

ІІ. Основні засоби
Групи основних засобівКод ряд-
ка
Залишок на початок рокуНадійшло за рікПереоцінка (дооцінка +,уцінка -)Вибуло за рікНарахо-
вано амор-
тизації за рік
Втрати від змен-
шення корис-
ності
Інші зміни за рікЗалишок на кінець рокуу тому числі
первісна (пере-
оцінена) вартість
зноспервісної (переоці-
неної) вартості
зносупервісна (пере-
оцінена) вартість
зноспервісної (переоці-
неної) вартості
зносупервісна (пере-
оцінена) вартість
зносодержані за фінан-
совою орендою
передані в опера-
тивну оренду
первісна (переоці-
нена) вартість
знос
12345678910111213141516171819
Земельні ділянки1000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Капітальні витрати на поліпшення земель1100.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Будинки, споруди тапередавальні пристрої12035040.016761.0760.00.00.00.00.0423.00.00.00.035800.017184.00.00.00.00.0
Машини та обладнання13014956.07353.01480.00.00.0117.0113.01491.00.00.00.016319.08731.00.00.00.00.0
Транспортні засоби1402927.01898.0115.00.00.070.025.0192.00.00.00.02972.02065.00.00.00.00.0
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)150398.0229.00.00.00.09.00.064.00.00.00.0389.0293.00.00.00.00.0
Робоча і продуктивна худоба1600.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Багаторічні насадження1700.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Інші основні засоби18010.02.00.00.00.00.00.01.00.00.00.010.03.00.00.00.00.0
Бібліотечні фонди1900.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Малоцінні необоротні матеріальні активи200137.0137.061.00.00.045.041.057.00.00.00.0153.0153.00.00.00.00.0
Тимчасові (нетитульні) споруди2100.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Природні ресурси2200.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Інвентарна тара2300.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Предмети прокату2400.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Інші необоротні матеріальні активи2500.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Разом26053468.026380.02416.00.00.0241.0179.02228.00.00.00.055643.028429.00.00.00.00.0

Із рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності(261).............0
вартість оформлених у заставу основних засобів(262).............0
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)(263).............0
залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу(264).............0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів(265).............0
Із рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування(266).............0
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду(267).............0
Із рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існує обмеження права власності(268).............0.0

ІІІ. Капітальні інвестиції
Найменування показникаКод рядкаЗа рікНа кінець року
1234
Капітальне будівництво2802162.06207.0
Придбання (виготовлення) основних засобів2903811.03055.0
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів30065.07.0
Придбання (створення) нематеріальних активів31064.0390.0
Формування основного стада3200.00.0
Інші3300.00.0
Разом3406102.09659.0

ІV. Фінансові інвестиції
Найменування показникаКод рядкаЗа рікНа кінець року
довгостроковіпоточні
12345
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:    
асоційовані підприємства3500.00.00.0
дочірні підприємства3600.00.00.0
спільну діяльність3700.00.00.0
Б. Інші Фінансові інвестиції в:    
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств3800.00.00.0
акції3900.0125.00.0
облігації4000.00.00.0
інші4100.00.00.0
Разом (розд.А + розд.Б)4200.0125.00.0

Із рядка 045 гр. 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю(421).............0
за справедливою вартістю(422).............0
за амортизованою собівартістю(423).............0
Із рядка 220 гр. 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю(424).............0
за справедливою вартістю(425).............0
за амортизованою собівартістю(426).............0

V. Доходи і витрати
Найменування показникаКод рядкаДоходиВитрати
1234
А. Інші операційні доходи і витрати   
Операційна оренда активів44020.00.0
Операційна курсова різниця4508716.010894.0
Реалізація інших оборотних активів46014.034.0
Штрафи, пені, неустойки4700.038.0
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення4800.00.0
Інші операційні доходи і витрати49019623.020370.0
у т.ч. відрахування до резерву сумнівних боргів491X0.0
непродуктивні витрати і втрати492X0.0
Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:   
асоційовані підприємства5000.00.0
дочірні підприємства5100.00.0
спільну діяльність5200.00.0
В. Інші фінансові доходи і витрати   
Дивіденди5300.0
Проценти5400.0
Фінансова оренда активів5500.00.0
Інші фінансові доходи і витрати5606950.02351.0
Г. Інші доходи і витрати   
Реалізація фінансових інвестицій5700.00.0
Реалізація необоротних активів58041.046.0
Реалізація майнових комплексів5900.00.0
Неопераційна курсова різниця6000.00.0
Безоплатно одержані активи6100.0
Списання необоротних активів6200.0
Інші доходи і витрати6304417.07040.0

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)(631)..........14.9
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг ) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами(632).............0%

VІ. Грошові кошти
Найменування показникаКод рядкаНа кінець року
123
Каса6400.0
Поточний рахунок банку6500.0
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)6600.0
Грошові кошти в дорозі6700.0
Еквіваленти грошових коштів6800.0
Разом6900.0

Із рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено(691).............0

VІІ. Забезпечення
Види забезпеченьКод ряд.Залишок забе зпечення на початок рокуЗбільшення забезпеченняСума забез-
печення, що використана протягом року
Невикорис-
тана сума забезпечення, що сторнована у звітному періоді
Сума очікува-
ного відшкоду-
вання витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення
Залишок забезпечення на кінець року
створення забезпеченнядодаткових відрахувань
123456789
Забезпечення на виплату відпусток працівникам7100.00.00.00.00.00.00.0
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення7200.00.00.00.00.00.00.0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань7300.00.00.00.00.00.00.0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію7400.00.00.00.00.00.00.0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів7500.00.00.00.00.00.00.0
 7600.00.00.00.00.00.00.0
 7700.00.00.00.00.00.00.0
Разом780101.0221.00.0149.00.00.0173.0

VІIІ. Запаси
Найменування показникаКод рядкаБалансова вартість на кінець рокуПереоцінка за рік
збільшення чистої вартості реалізації *уцінка
12345
Сировина і матеріали800481.00.00.0
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби8100.00.00.0
Паливо820391.00.00.0
Тара і тарні матеріали8303.00.00.0
Будівельні матеріали840889.00.00.0
Запасні частини850674.00.00.0
Матеріали сільськогосподарського призначення8600.00.00.0
Тварини на вирощуванні та відгодівлі8700.00.00.0
Малоцінні та швидкозношувані предмети88018.00.00.0
Незавершене виробництво890952.00.00.0
Готова продукція9001617.00.00.0
Товари91095.00.00.0
Разом9205120.00.00.0

Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:
відображених за чистою вартістю реалізації(921).............0
переданих у переробку(922).............0
оформлених в заставу(923).............0
переданих на комісію(924).............0
Активи на відповідальному зберіганні - рахунок 02(925).............0
* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

ІX. Дебіторська заборгованість
Найменування показникаКод рядкаВсього на кінець рокув т.ч. за строками непогашення
до 3 місяціввід 3 до 6 місяціввід 6 до 12 місяців
123456
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги9408195.052.027.01.0
Інша поточна дебіторська заборгованість95016077.08624.0492.06152.0

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості(951).............0
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами(952).............0.0

X. Нестачі і витрати від псування цінностей
Найменування показникаКод рядкаСума
123
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат9600.0
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році9702.0
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців , за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)9800.0

XI. Будівельні контракти
Найменування показникаКод рядкаСума
123
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік11100.000
Заборгованість на кінець звітного року:  
   валова замовників11200.000
   валова замовникам11300.000
   з авансів отриманих11400.000
Сума затриманих коштів на кінець року11500.000
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами11600.000

XII. Податок на прибуток
Найменування показникаКод рядкаСума
123
Поточний податок на прибуток1210163.000
Відстрочені податкові активи:

   на початок звітного року

12200.000
   на кінець звітного року12250.000
Відстрочені податкові зобов`язання:

   на початок звітного року

12301582.000
   на кінець звітного року12351288.000
Включено до Звіту про фінансові результати - усього1240163.000
   у тому числі:

   поточний податок на прибуток

1241163.000
   зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів1242163.000
   збільшення (зменшення ) відстрочених податкових зобов`язань12430.000
Відображено у складі власного капіталу - усього1250-294.000
   у тому числі:

   поточний податок на прибуток

12510.000
   зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів12520.000
   збільшення (зменшення ) відстрочених податкових зобов`язань1253-294.000

XIII. Використання амортизаційних відрахувань
Найменування показникаКод рядкаСума
123
Нараховано за звітний рік13002293.000
Використано за рік - усього13100.000
   в тому числі на:

   будівництво об'єктів

1311403.000
   придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів13121890.000
   з них машини та обладнання13131890.000
   придбання (створення) нематеріальних активів13140.000
   погашення отриманих на капітальні інвестиції позик13150.000
 13160.000
 13170.000

Керівник________________Липко iгор В'ячеславович
(підпис)(прізвище)
Головний бухгалтер________________Пустiльнiк Валентина Олексiївна
(підпис)(прізвище)