Сьогоднi 23.01.22
AFR.COM.UAАГЕНТСТВО ФОНДОВОГО РИНКУ
 
ЕмітентиРеєстраториТорговцiЗберігачi Iнвестиційні фонди

Вiдкрите акцiонерне товариство"Звенигородський сироробний комбiнат"

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3
КОДИ
Дата (рiк, мiсяць, число)0000-00-00
Пiдприємство
Вiдкрите акцiонерне товариство"Звенигородський сироробний комбiнат"за ЄДРПОУ00447818
Територiяза КОАТУУ7121210100
Форма власностiКОЛЕКТИВНА ВЛАСНIСТЬза КФВ20
Орган державного управлiнняНе визначеноза СПОДУ0
Галузь (вид дiяльностi)Виробництво молочних продуктiвза ЗКГНГ18221
Вид економічної діяльностіВиробництво молочних продуктiвза КВЕД15.51.0
Одиниця вимiру: тис.грн.Контрольна сума 
Aдреса: 20200,Черкаська область,Звенигородський р-н,Звенигородка,Карла Маркса

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 2006 р.
 Форма N2Код за ДКУД1801003
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Найменування показникаКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній період
1234
Дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг)01062105.9119484.6
Податок на додану вартість015(10119.3)(18963.7)
Акцизний збір020(0.0)(0.0)
 025(0.0)(0.0)
Інші вирахування з доходу030(0.0)(0.0)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)03551986.6100520.9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)040(54373.0)(91366.6)
Валовий:   
прибуток0500.09154.3
збиток055(2386.4)(0.0)
Інші операційні доходи0600.00.0
Адміністративні витрати070(2791.5)(5734.8)
Витрати на збут080(2603.3)(1179.3)
Інші операційні витрати090(2754.2)(2340.3)
Фінансові результати від операційної діяльності:   
прибуток1000.00.0
збиток105(10535.4)(100.1)
Дохід від участі в капіталі1100.00.0
Інші фінансові доходи1200.0522.1
Інші доходи130155.2208.7
Фінансові витрати140(0.0)(0.0)
Втрати від участі в капіталі150(0.0)(0.0)
Інші витрати160(0.0)(0.0)
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:   
прибуток1700.0630.7
збиток175(10380.2)(0.0)
Податок на прибуток від звичайної діяльності1800.0475.8
Фінансові результати від звичайної діяльності:   
прибуток1900.0154.9
збиток195(10380.2)(0.0)
Надзвичайні:   
доходи2000.00.0
витрати205(0.0)(28.7)
Податки з надзвичайногоприбутку2100.00.0
Частки меншості2150.00.0
Чистий:   
прибуток2200.0126.2
збиток225(10380.2)(0.0)
ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показникаКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній період
1234
Матеріальні затрати23045043.586400.6
Витрати на оплату праці2406491.84572.1
Відрахування на соціальні заходи2502543.21490.7
Амортизація2603117.42280.0
Інші операційні витрати2705326.16728.4
Разом28062522.0101471.8
ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ
Найменування показникаКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній період
1234
Середньорічна кількість простих акцій300140109698140109698
Скоригована середньорічна кількість простих акцій310140109698140109698
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію (грн.)320-0.074000.00100
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію (грн.)330-0.074000.00100
Дивіденди на одну просту акцію(грн.)3400.000000.00000
Примітки: - Протягом року пiдприємство формувало резерв сумнiвних боргiв - 9350 тис.грн. Кредиторська заборгованiсть за товари , роботи, послуги складає - 3771,6 тис.грн. Станом на 31.12.2006 року зобов"язання по короткостороковим кредитам складає 2600,0 тис.грн. Доходи вiд реалiзацiї випуску власної продукцiї за квартал становили 62105,9 тис.грн. iншi доходи - 155,2 тис.грню Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi визначений правильно i становить - (10535,4) тис.грн., збиток пiдприємства 10380,2 тис.грн.

Керівник________________Чарнецкi Марчiн
(підпис)(прізвище)
Головний бухгалтер________________Михайлик Людмила Микитiвна
(підпис)(прізвище)