Сьогоднi 23.01.22
AFR.COM.UAАГЕНТСТВО ФОНДОВОГО РИНКУ
 
ЕмітентиРеєстраториТорговцiЗберігачi Iнвестиційні фонди

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ТОРГОВИЙ ДIМ "УМАНЬАГРОПОСТАЧ"

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2
КОДИ
Дата (рiк, мiсяць, число)31.12.2006
Пiдприємство
ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ТОРГОВИЙ ДIМ "УМАНЬАГРОПОСТАЧ"за ЄДРПОУ00908722
Територiяза КОАТУУ7124386101
Форма власностiколктивназа КФВ20
Орган державного управлiння-за СПОДУ-
Галузь (вид дiяльностi)Оптова торгiвля паливомза ЗКГНГд/н
Вид економічної діяльностіОптова торгiвля паливомза КВЕД51.51.0
Одиниця вимiру: тис.грн.Контрольна сума 
Aдреса: 20300,Черкаська,Уманський,Черкаська обл.,Уманський р-н, с.Паланка, вул. Ленiна,10,вул. Ленiна,10


БAЛAНС
на 31.12.2006
Форма N1Код за ДКУД1801001
AКТИВКод рядкаНа початок рокуНа кінець звітного періоду
1234
І. Необоротні активи   
Нематеріальні активи:
залишкова вартість0100.00.0
первісна вартість0110.00.0
знос012(0.0)(0.0)
Незавершене будівництво020335.629.5
Основні засоби:
залишкова вартість030173.62667.5
первісна вартість031795.62848.5
знос032(622.0)(181.0)
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств0400.00.0
інші фінансові інвестиції0450.00.0
Довгострокова дебіторська заборгованість0500.00.0
Відстрочені податкові активи06022.711.1
Інші необоротні активи0700.00.0
Гудвіл при консолідації0750.00.0
Усього за розділом І080531.92708.1
ІІ. Оборотні активи   
Запаси:
виробничі запаси10040.42.7
тварини на вирощуванні та відгодівлі1100.00.0
незавершене виробництво1200.00.0
готова продукція13032.15.2
товари1401959.90.6
Векселі одержані1500.00.0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:   
чиста реалізаційна вартість1603818.529.4
первісна вартість1613818.529.4
резерв сумнівних боргів162(0.0)(0.0)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:   
з бюджетом17014.121.6
за виданими авансами1802792.70.0
з нарахованих доходів1900.00.0
із внутрішніх розрахунків2000.00.0
Інша поточна дебіторська заборгованість21018.052870.0
Поточні фінансові інвестиції22023424.323424.3
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті230281.94.0
в іноземній валюті2400.00.0
Інші оборотні активи250382.5322.0
Усього за розділом ІІ26032764.476679.8
ІІІ. Витрати майбутніх періодів27033.00.5
Баланс28033329.379388.4

ПАСИВКод рядкаНа початок рокуНа кінець звітного періоду
1234
І. Власний капітал   
Статутний капітал3002500.02500.0
Пайовий капітал3100.00.0
Додатковий вкладений капітал32074.574.5
Інший додатковий капітал3301701.71701.7
Резервний капітал3400.00.0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)350-10777.9-26266.4
Неоплачений капітал360(0.0)(0.0)
Вилучений капітал370(0.0)(0.0)
Накопичена курсова різниця3750.00.0
Усього за розділом І380-6501.7-21990.2
Частка меншості3850.00.0
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів   
Забезпечення виплат персоналу4000.00.0
Інші забезпечення4100.00.0
 4150.00.0
 4160.00.0
Цільове фінансування4200.50.0
Усього за розділом ІІ4300.50.0
ІІІ. Довгострокові зобов'язання   
Довгострокові кредити банків44035655.098255.0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання4500.00.0
Відстрочені податкові зобов'язання4600.00.0
Інші довгострокові зобов'язання4700.00.0
Усього за розділом ІІІ48035655.098255.0
ІV. Поточні зобов'язання   
Короткострокові кредити банків5000.00.0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями5100.00.0
Векселі видані5200.00.0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи,послуги5303935.23114.4
Поточні зобов'язання за розрахунками:   
з одержаних авансів540182.22.3
з бюджетом5505.55.4
з позабюджетних платежів5600.00.0
зі страхування5708.50.5
з оплати праці58021.81.0
з учасниками5900.00.0
із внутрішніх розрахунків6000.00.0
Інші поточні зобов'язання6100.00.0
Усього за розділом ІV6204153.53123.6
V. Доходи майбутніх періодів63022.00.0
Баланс64033329.379388.4
Примітки: -

Керівник________________Панич В.А.
 (підпис)(прізвище)
Головний бухгалтер________________
 (підпис)(прізвище)