Сьогоднi 23.01.22
AFR.COM.UAАГЕНТСТВО ФОНДОВОГО РИНКУ
 
ЕмітентиРеєстраториТорговцiЗберігачi Iнвестиційні фонди

Вiдкрите акцiонерне товариство"Звенигородський сироробний комбiнат"

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2
КОДИ
Дата (рiк, мiсяць, число)31.12.2006
Пiдприємство
Вiдкрите акцiонерне товариство"Звенигородський сироробний комбiнат"за ЄДРПОУ00447818
Територiяза КОАТУУ7121210100
Форма власностiКОЛЕКТИВНА ВЛАСНIСТЬза КФВ20
Орган державного управлiнняНе визначеноза СПОДУ0
Галузь (вид дiяльностi)Виробництво молочних продуктiвза ЗКГНГ18221
Вид економічної діяльностіВиробництво молочних продуктiвза КВЕД15.51.0
Одиниця вимiру: тис.грн.Контрольна сума 
Aдреса: 20200,Черкаська область,Звенигородський р-н,Звенигородка,Карла Маркса


БAЛAНС
на 31.12.2006
Форма N1Код за ДКУД1801001
AКТИВКод рядкаНа початок рокуНа кінець звітного періоду
1234
І. Необоротні активи   
Нематеріальні активи:
залишкова вартість01094.487.5
первісна вартість011140.7173.6
знос012(46.3)(86.1)
Незавершене будівництво02023322.329967.3
Основні засоби:
залишкова вартість03019261.821880.1
первісна вартість03133146.238715.0
знос032(13884.4)(16834.9)
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств0400.00.0
інші фінансові інвестиції0450.00.0
Довгострокова дебіторська заборгованість0500.00.0
Відстрочені податкові активи06022.739.1
Інші необоротні активи0700.00.0
Гудвіл при консолідації0750.00.0
Усього за розділом І08042701.251974.0
ІІ. Оборотні активи   
Запаси:
виробничі запаси1002251.31922.0
тварини на вирощуванні та відгодівлі1100.00.0
незавершене виробництво1200.00.0
готова продукція1307091.54166.9
товари14013.1222.3
Векселі одержані1500.00.0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:   
чиста реалізаційна вартість16010964.77126.2
первісна вартість16111122.88061.2
резерв сумнівних боргів162(158.1)(158.1)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:   
з бюджетом170184.3205.9
за виданими авансами180226.8756.5
з нарахованих доходів1900.00.0
із внутрішніх розрахунків2000.00.0
Інша поточна дебіторська заборгованість210933.91021.4
Поточні фінансові інвестиції2200.00.0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті23010602.7218.3
в іноземній валюті2400.00.0
Інші оборотні активи2500.00.0
Усього за розділом ІІ26032268.315639.5
ІІІ. Витрати майбутніх періодів270294.6424.6
Баланс28075264.168038.1

ПАСИВКод рядкаНа початок рокуНа кінець звітного періоду
1234
І. Власний капітал   
Статутний капітал30043611.043611.0
Пайовий капітал3100.00.0
Додатковий вкладений капітал3200.00.0
Інший додатковий капітал33010787.010787.0
Резервний капітал3401010.31010.3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)35015634.25254.0
Неоплачений капітал360(0.0)(0.0)
Вилучений капітал370(0.0)(0.0)
Накопичена курсова різниця3750.00.0
Усього за розділом І38071042.560662.3
Частка меншості3850.00.0
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів   
Забезпечення виплат персоналу40051.177.5
Інші забезпечення4100.00.0
 4150.00.0
 4160.00.0
Цільове фінансування4200.00.1
Усього за розділом ІІ43051.177.6
ІІІ. Довгострокові зобов'язання   
Довгострокові кредити банків4400.00.0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання4500.00.0
Відстрочені податкові зобов'язання4600.00.0
Інші довгострокові зобов'язання4700.00.0
Усього за розділом ІІІ4800.00.0
ІV. Поточні зобов'язання   
Короткострокові кредити банків5000.02600.0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями5100.00.0
Векселі видані5200.00.0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи,послуги5303477.43771.6
Поточні зобов'язання за розрахунками:   
з одержаних авансів54024.01.2
з бюджетом55081.5118.5
з позабюджетних платежів5600.00.0
зі страхування570101.5137.6
з оплати праці580229.8333.1
з учасниками5900.00.0
із внутрішніх розрахунків6000.00.0
Інші поточні зобов'язання6100.0336.2
Усього за розділом ІV6204170.57298.2
V. Доходи майбутніх періодів6300.00.0
Баланс64075264.168038.1
Примітки: -

Керівник________________Чарнецкi Марчiн
 (підпис)(прізвище)
Головний бухгалтер________________Михайлик Людмила Микитiвна
 (підпис)(прізвище)