Сьогоднi 23.01.22
AFR.COM.UAАГЕНТСТВО ФОНДОВОГО РИНКУ
 
ЕмітентиРеєстраториТорговцiЗберігачi Iнвестиційні фонди

Вiдкрите акцiонерне товариство "Лисянське районне виробниче пiдприємство матерiально-технiчного забе

   КОДИ
ПідприємствоВiдкрите акцiонерне товариство "Лисянське районне виробниче пiдприємство матерiально-технiчного забезпечення"Дата2006-01-01
за ЄДРПОУ00908662
за КОАТУУ7122855100
ТериторіяЧеркаська областьза КФВ10
Форма власностіПРИВАТНА ВЛАСНIСТЬза СПОДУ0
Орган державного управлінняНе визначеноза ЗКГНГд/н
за КВЕД01.30.0
ГалузьВирощування культур у поєднаннi з тваринництвом (змiшане сiльське господарство)Контрольна сума 
Вид економічної діяльності  
Середньооблікова чисельність45  
Одиниця виміру:тис. грн.  
Адреса19300,смт. Лисянка,Колгоспна, 28 


БAЛAНС
на 31 грудня 2006 р.
Форма N 1-мКод за ДКУД1801006
АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
I. Необоротні активи   
Незавершене будівництво0200.0000.000
Основні засоби:   
Залишкова вартість030605.000529.000
Первісна вартість0312105.0001986.500
Знос032(1500.000)(1457.500)
Довгострокові фінансові інвестиції0400.0000.000
Інші необоротні активи0700.0000.000
Усього за розділом I080605.000529.000
II. Оборотні активи   
Запаси:   
виробничі запаси100278.000208.000
готова продукція130266.000265.000
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:   
Чиста реалізаційна вартість160305.000245.000
первісна вартість161305.000245.000
резерв сумнівних боргів162(0.000)(0.000)
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом1704.0001.300
Інша поточна дебіторська заборгованість2100.0000.000
Поточні фінансові інвестиції2200.0000.000
Грошові кошти та їх еквіваленти:   
в національній валюті2302.0006.700
в іноземній валюті2400.0000.000
Інші оборотні активи2500.0000.000
Усього за розділом II260855.000726.000
III. Витрати майбутніх періодів270402.000688.000
Баланс2801862.0001943.000

ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
I. Власний капітал   
Статутний капітал300265.000265.000
Додатковий капітал3202299.0002299.000
Резервний капітал3400.0000.000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)350-1072.000-1072.000
Неоплачений капітал360(0.000)(0.000)
Усього за розділом I3801492.0001492.000
II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування4300.0000.000
III. Довгострокові зобов'язання4800.0000.000
IV. Поточні зобов'язання   
Короткострокові кредити банків5000.0000.000
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями5100.0000.000
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги530353.000433.000
Поточні зобов'язання за розрахунками:   
з бюджетом5501.0006.600
зі страхування5704.0001.100
з оплати праці58010.0007.000
Інші поточні зобов'язання6102.0003.300
Усього за розділом IV620370.000451.000
V. Доходи майбутніх періодів6300.0000.000
Баланс6401862.0001943.000

КерівникЛисичкiн Анатолiй Михайлович
Головний бухгалтер Тарасенко Свiтлана Петрiвна